Algemene voorwaarden Limousine Service Groningen

Om het gebruik van onze limousine ́s, voor u en ons zo prettig mogelijk te maken, vragen wij uw medewerking en akkoord verklaring van onderstaande voorwaarden.

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurder gemaakte aanbiedingen of met de verhuurder aangegane overeenkomsten, ongeacht de eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
1.2 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar verhuurder gevestigd is.

 

2. Aanbiedingen en tarieven
2.1 Een aanbieding gedaan door de verhuurder heeft een geldigheidsduur van 30 dagen en is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid, tenzij door de verhuurder schriftelijk anders is vermeld.
2.2 De huurtarieven zijn inclusief geüniformeerde chauffeur, kilometers en verzekeringen.
2.3 De huurtarieven en uren gelden vanuit de dichtstbijzijnde vestiging op basis van
beschikbaarheid van de voertuigen.
2.4 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Het tarief staat daar waar noodzakelijk aangegeven.

 

3. Overeenkomst, reservering en betaling
3.1 Een overeenkomst tot het levering van goederen en/of het verrichten van diensten is tot stand gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de huurder schriftelijk door
de verhuurder is bevestigd of als de verhuurder met de levering een aanvang heeft gemaakt. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden.
3.2 De ondertekenaar van het contract is de huurder en tevens verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
3.3 De huurder geeft hierbij toestemming aan Limousine Service Groningen om alle openstaande rekeningen en/of extra kosten ten laste van zijn creditcard of rekeningnummer te laten komen.
3.4 De huurprijs kan, indien de verhuurder dit nood zakelijk acht, vermeerderd worden met een borg van € 150,-. Deze borg zal uiterlijk 1 werkdag na uitvoering van de opdracht met aftrek van eventueel openstaande kosten teruggestort worden op het rekeningnummer van de huurder
3.5 Wanneer de betalingsverplichting niet op tijd wordt voldaan, vervalt het recht op onze diensten en blijft de betalingsverplichting staan.
3.6 De huurprijs inclusief eventuele borg dient ten minste 7 dagen voor de ritdatum op onze rekening te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.7 De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen.
3.8 Indien een andere betalingstermijn is afgesproken, is in geval van niet (tijdige) betaling de huurder automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan verhuurder, is huurder over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. Alle door verhuurder ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten zijn voor rekening van de huurder.

 

4. Ontbinding, wijzigingen en annulering
4.1 De verhuurder is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • De huurder niet of niet tijdig vooraf betaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
  • De huurder surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat;
  • De huurder een vennootschap is en deze wordt ontbonden.
4.2 De huurder kan de van tevoren afgesloten rit annuleren dmv. een schriftelijke kennisgeving. Bij deze beëindiging van de huurovereenkomst zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze zijn:
  • Minimaal 25% van het totale factuurbedrag
  • korter dan 2 maanden voor de ritdatum: 50%
  • korter dan 1 maand voor de ritdatum: 75%
  • korter dan 1 week voor de ritdatum: 100%
  • Indien de huurder niet verschijnt bij aanvang van de huurperiode: 100%

4.3 Het is mogelijk de uitvoerdatum van de huurovereenkomst te verzetten. Indien deze wijziging echter plaatsvindt binnen 4 weken voor de oorspronkelijke uitvoerdatum dan zijn hiervoor € 125,- ex. BTW aan kosten verschuldigd.
4.4 Indien na het wijzigen van de uitvoerdatum de overeenkomst wordt geannuleerd wordt uitgegaan van de oorspronkelijke uitvoerdatum voor de berekening van de annuleringskosten zoals genoemd in 4.2.
4.5 De vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de huurovereenkomst beëindigen, indien de huurder dusdanigehinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de vervoerder kan worden gevergd dat hij de huurder verder vervoert. Vervoerder kan in dat geval de huurder gelasten het voertuig onmiddellijkte verlaten. In dat geval is de verhuurder geen enkele schadevergoeding aan de huurder
verschuldigd.

 

5. Aansprakelijkheid, overmacht en reclamatie
5.1 De verhuurder is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden. Dit met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. Een vergoeding hiervoor blijft beperkt tot de kostprijs van het product of de dienst en is maximaal het gefactureer de bedrag exclusief BTW. Vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst zijn dan ook uitgesloten. Voorwaarde voor recht op schadevergoeding is dat de huurder de schade schriftelijk binnen 24 uur bij verhuurder heeft gemeld.
5.2 Verhuurder hoeft zich niet te houden aan de verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
5.3 Limousine Service Groningen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.
5.4 Indien door storingen en/of mankementen het gereserveerde voertuig niet verder kan rijden, zal een door Limousine Service Groningen aangewezen voertuig de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.
5.5 Indien door storingen en/of mankementen het gereserveerde voertuig niet inzetbaar is, zal door Limousine Service Groningen een vergelijkbaar voertuig worden aangeboden.
5.6 Limousine Service Groningen is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
5.7 Limousine Service Groningen garandeert dat het wagenpark constant worden gecontroleerd en onderhouden om kwaliteit te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.
5.8 Indien, door welke oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is over de door Limousine Service Groningen geleverde diensten, dient deze klacht schriftelijk binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij Limousine Service Groningen. Indien Limousine Service Groningen niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaard huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gemeld, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.

 

6. Gebruik voertuigen
6.1 Het is niet toegestaan om in de voertuigen te roken.
6.2 Het is niet toegestaan zelf meegenomen consumpties in de voertuigen te gebruiken.
6.3 Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken plaatsvinden, gaat de huurder ermee akkoord dat de schade tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht:
– € 10,- Per gebroken glas
- € 45,- Per beschadigde CD/DVD
- €150,- Reinigen en desinfecteren (bij vervuilen van interieur door misselijkheid)
•- €100,- Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid)
– €150,- Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur
- €150,- Minimaal bij iedere vorm van vandalisme
– Dubbele kosten zullen in rekening worden gebracht bij verwijderen / stelen van bovenstaande items uit de limousine.
6.4 Limousine Service Groningen is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagen en/of voor beschadiging en/of zoekraken van door huurder meegebrachte voorwerpen. Huurder accepteert deze Algemene Voorwaarden bij ondertekening of mondelinge akkoord van de huurovereenkomst